Z historie Mateřské školy v Písečné

25. října 1945 na základě znárodňovacích dekretů byl v Písečné znárodněn mlýn majitele Schrotha. Do vlastnictví státu přešla i jeho vila naproti mlýna. V této vile č.p. 138byla 8. listopadu 1949 otevřena první česká mateřská škola, která vznikla z popudu zemědělských žen.

Bylo přihlášeno 38 dětí, které školu ponejvíce navštěvovaly v době žní. Provoz byl celodenní.
První ředitelkou byla Marie Medková, uklízečkou Božena Rapanová a kuchařkou Libuše Brostíková.

Koncem školního roku 1952/53 byly nově zřízeny jesle v 1. patře.
Během padesátiletého provozu MŠ bylo provedeno několik vnitřních i vnějších úprav a přestaveb budovy.

V suterénu byla zřízena prádelna, kde byl upraven kotel na vyváření prádla, vana a pračka.Tím odpadlo přenášení prádla přes silnici a praní ve mlýně.
Rodiče vykopali 90 metrů dlouhou přípojku vody a poté byla oplocena a vybavena zahrada.
Později byla do kuchyně zavedena voda, provedena nová elektroinstalace.

V roce 1977 byla přistavena herna a sociální zařízení, zvětšena kuchyň a postaveno nouzové schodiště.
K 1.1.1991 byly zrušeny jesle a MŠ si v horních patrech zřídila novou hernu, ložnici a tělocvičnu.
V roce 2003 byla MŠ sloučena se Základní školou v Písečné a tvoří spolu jeden právní subjekt.

Na místo vedoucí učitelky nastoupila Emílie Janáková, která v prosinci 2007 odešla do důchodu.
Po ní nastoupila Radmila Jankesová ze Supíkovic, která je tam dodnes.

 

 

Základní škola Písečná

První škola-jednotřídka byla zřízena roku 1782 v domku čp. 75 (stál na místě dnešního zdravotního střediska). V roce 1820 měla škola 99 žáků a v roce 1828 již 128 žáků.

Když se počet žáků v dalších letech ještě zvýšil, musela být v roce 1871 postavena nová dvojtřídní škola. Byla to dnešní budova čp. 79 u silnice pod schody ke kostelu. Občané museli při její stavbě robotovat.

Brzy nato, roku 1883, byla škola opět přemístěna, tentokrát do nově postavené budovy čp. 123 (dnešní pošta a obecní úřad).
Jelikož tato škola opět brzy nevyhovovala zvyšujícímu se počtu žáků, zakoupila obec v roce 1895 za 1 200 florintů realitu čp. 76 za účelem postavení moderní trojtřídní školy.

Staré stavení bylo zbouráno a na jeho místě postavena nová škola. Při stavbě se ukázaly potíže, neboť pozemek byl podmáčený a ke zpevnění základů muselo být do země zatlučeno 101 dřevěných pilotů. Tím se plánovaný náklad na stavbu značně zvýšil. Škola byla jednopatrová a byla slavnostně otevřená v roce 1898. Roku 1921 se počet tříd zvýšil na pět, proto byla škola v roce 1928 nadstavena o další poschodí. Od roku 1931 byla škola šestitřídní. Podle sčítání lidu v roce 1931 bylo ze 1 400 obyvatel Sandhýblu jen 31 Čechů. Posledním německým řídícím učitelem byl Otto Wicha.

Od prosince 1944 se ve škole nevyučovalo, neboť se stala přechodným domovem německých rodin uprchlých z vybombardovaného Porýní. V únoru 1945 byl ve škole zřízen vojenský lazaret. Byli sem dopravováni němečtí vojáci zranění na východní frontě, která se přiblížila k Hlucholazům. 10. června 1945 byla do obce povolána četa čsl. vojáků, aby přispěla ke zvýšení bezpečnosti. Četa byla ubytována ve škole a teprve po jejím přestěhování do čp. 113 mohla být škola dána do pořádku. Po odsunu Němců na základě Postupimské konference přišlo do obce mnoho nových osídlenců a vznikla potřeba otevřít v obci českou školu. 17. 8. 1945 nastoupil na zdejší školu první český řídící učitel a správce Vladimír Olejník.
Výuka započala v pondělí 12. září 1945 ve dvou třídách. Do těchto dvou tříd byli zařazeni žáci všech postupných ročníků. Těmito prvními žáky byly děti z Písečné, Studeného Zejfu a z Hradce. Během roku několik žáků přistoupilo a několik zase vystoupilo. Školní rok skončil se 78 žáky.
Děti německé národnosti směly chodit do české školy až od 12. 2. 1947
V roce 1947 žádalo občanstvo z Písečné o zřízení měšťanské školy. Jelikož nebyla vhodná budova, rozhodl ONV v Jeseníku o zřízení této školy v Supíkovicích.

V roce 1947 byla škola rozšířena na čtyřtřídní. V přízemí byla třída upravena na tělocvičnu a cvičili v ní i členové místní tělovýchovné jednoty Sokol.
Čtyřtřídní škola vydržela až do poloviny 90. let 20. století. Poté vlivem úbytků žáků byla postupně trojtřídní a dvojtřídní, aby se v novém století ustálila na třech třídách s pěti ročníky.

Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo školu 41 žáků v pěti ročnících.

Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 52 žáků v pěti ročnících.

Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo školu 56 žáků v pěti ročnících.

Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školu 55 žáků v pěti ročnících.

Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu 52 žáků v pěti ročnících.

Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu 58 žáků v pěti ročnících.

Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 62 žáků v pěti ročnících.

Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školu 61 žáků v pěti ročnících.

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školu 65 žáků v pěti ročnících.

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školu 68 žáků v pěti ročnících.

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo školu 69 žáků v pěti ročnících.

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo školu 63 žáků v pěti ročnících.

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školu 70 žáků v pěti ročnících.

Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje školu 65 žáků v pěti ročnících.

Ředitelé české školy v Písečné:

1945 -1958 Vladimír Olejník
1958 -1989 Svatopluk Kohoutek
1989 -1991 Dana Brašíková
1991-1997 Bedřich Damek
1997 - 2000 Anna Morávková
2000 - 2003 Milan Palas
2003 - 2007 Mgr.Zdeňka Stroková
2007 - 2020 Mgr.Dana Brašíková

2020 - dosud Mgr. Renáta Juříková

 

Informace jsou převzaty z Bulletinu 100 let školy v Písečné, kterou zpracovala Mgr. Helena Měkynová a jsou přetištěny s jejím laskavým souhlasem. Aktuální informace vkládá současná ředitelka školy.