Archiv

Podporujeme

Čarujeme celý rok

Týden pro Zemi

 

 

Cíle projektu: žáci se budou podílet svou aktivitou na úpravě a zlepšení

 čistoty v obci, naučí se třídit odpad, získají informace o recyklaci a zpra-

cování tříděného odpadu, budou monitorovat, pozorovat a následně napíšou zprávy  o stavu a rozmístění kontejnerů na tříděný odpad a čistotě v obci.

Naučí se vnímat přírodu všemi smysly, svoje vědomosti nabyté ve výuce

přírodovědy vyzkouší v Přírodovědném kvízu. Žáci posílí svůj kladný

postoj k přírodě a naučí se rozeznávat lhostejné a vandalské chování a zau-

jmout k tomuto správný postoj.

Typ projektu: celoškolní

Délka projektu: měsíc

Termín projektu: duben 2010

Procvičované kompetence: - spolupráce

                                    - tolerance

                                    - argumentace

                                    - občanská aktivita

                                    - samostatnost v rozhodování

                                    - zodpovědnost

Výstupy z projektu: nástěnka na hlavní chodbě školy, přístupné veřejnosti, na níž budou vystaveny zprávy tříd o stavu čistoty v obci, fotografická dokumentace a další práce žáků k tématu. Zpráva o průběhu projektu do zpravodaje v obci a do regionálního tisku.

Aktivity v projektu Týden pro Zemi:

9. 4. 2010    Tonda Obal na cestách  - přednáška

                     Téma přednášky – třídění a recyklace odpadů

9. 4. 2010    Recyklohraní – Cesta odpadů – odevzdání závěrečných zpráv

19.- 23. 4. 2010 – Pocitová stezka – vnímání přírody všemi smysly

20. 4. 2010 – Přírodovědný kvíz – znalostní soutěž

22. 4. 2010 – Ukliďme svět – dopolední úklidová akce v obci

Týden pro Zemi Týden pro Zemi Týden pro Zemi Týden pro Zemi

Týden pro Zemi Týden pro Zemi Týden pro Zemi Týden pro Zemi

Týden pro Zemi Týden pro Zemi Týden pro Zemi

 

Celoškolní projekt primární prevence ve zneužívání návykových látek:

 

„Lákavé pokušení, aneb ne vše, co vypadá lákavě , nám prospívá…“

 

V současné době je součástí výuky na všech školách tzv. primární prevence. Jde o to, aby se předcházelo škodám ve zneužívání návykových látek a seznámení dětí s lepšími možnostmi trávení volného času.

My jsme se rozhodli na naší škole pro jednu z nejefektivnějších forem primární prevence, mezi něž patří tzv. PEER PROGRAM.

Principem tohoto projektu je aktivní zapojení předem připravených  vrstevníků. Je to někdo, s nimiž se může cílová skupina ztotožnit. Svou roli hraje nejen věk, ale i například sociální situace. Jestliže se cílová skupina s nositeli preventivního programu ztotožní, poměrně snadno nabyté dovednosti a postoje uplatní v praxi. Starší děti (peer aktivisté) jsou nejdříve učitelem seznamování hravou formou s pojmy související se zdravým životním stylem, s tím, co jsou návykové látky a jak je odmítat. Setkávají se několik týdnů po hodině a půl a pak použijí nabyté vědomosti a dovednosti při vyučovacím bloku určeném mladším spolužákům.

 

Cílem tohoto projektu je dosažení několika cílů a těmi jsou:

 

1.      Zapamatování si specifických faktů, porozumění danému tématu.

2.      Nebát se vyjádřit svůj názor, umění ocenit vzájemnou spolupráci mezi spolužáky a naklonění myšlence, že zdravý životní styl je nejlepší ochranou, jak neužívat návykové látky.

3.      Napodobovat postoje peer aktivistů a manipulovat při tvorbě produktů podle pokynů.

 

Hodnocení výsledků vzdělávání pomocí tohoto projektu:

 

1.      Dotazník ihned po skončení akce.

2.      Vytvoření různých výstupů, produktů.

3.      Po uplynutí určité doby se zjišťuje, zda byly některé dovednosti získané během projektu prakticky využity.

 

Věříme, že kromě toho, že děti dostanou možnost blíže se navzájem seznámit, tak přispěje tento projekt alespoň částečně k rozvoji důležitých kompetencí, jakými jsou pohodová a efektivní komunikace, schopnost naslouchat, učit se, řešit problémy, nebát  se vyjádřit svůj názor a především odmítnout užívání návykových látek místo zdravého životního stylu.   

 

 

                                                                                  Mgr. Lenka Vesecká

Peer program Peer program Peer program Peer program

Peer program Peer program Peer program Peer program

Peer program Peer program

 

 

Projekt – Detektivní kancelář

Cíl projektu:

Žáci mají získat co nejvíce informací z nejrůznějších zdrojů

Mají se učit pracovat v týmu i s těmi, kteří ještě nemají tolik dovedností

Pracovat dlouhodobě¨

Vystupovat na veřejnosti a prezentovat své výsledky

Nést zodpovědnost za práci, kterou udělají

Zpestřit vyučování.

Podílet se na přípravě školního výletu.

 

 

Délka projektu:           tři měsíce

Typ projektu:      celoškolní

Procvičované kompetence:

Samostatnost

Práce v týmu

Vyhledávání informací

Soutěživost

Dlouhodobá spolupráce

Výstup z projektu:

Veřejná výstava prací týmů a veřejná prezentace nejlepších pěti týmů. Společná návštěva města při školním výletě.

Detektivové Detektivové Detektivové Detektivové

Detektivové Detektivové Detektivové Detektivové

Detektivové Detektivové Detektivové Detektivové

Detektivové Detektivové Detektivové Detektivové

Detektivové Detektivové Detektivové Detektivové

Detektivové Detektivové Detektivové Detektivové

Detektivové Detektivové Detektivové Detektivové

Detektivové Detektivové Detektivové Detektivové

Detektivové Detektivové Detektivové Detektivové

Detektivové Detektivové Detektivové Detektivové

Detektivové Detektivové Detektivové Detektivové

Detektivové Detektivové Detektivové

 

 

 

 

Recyklohraní

Celoroční soutěž ve škole, především ve ŠD, která se zabývá enviromentální výchovou. Žáci plní různé úkoly, za které škola dostává body; ve škole probíhá celoroční sběr drobných elektrospotřebičů a použitých baterií. O soutěž se stará paní vychovatelka Ludmila Balonková.

 

 

 

Čtenářská soutěž s názvem

 

 

       ONDŘEJ SEKORA – spisovatel a ilustrátor

 

(Soutěž probíhá ve spolupráci ZŠ Písečná, ZŠ Supíkovice, ZŠ Stará Červená Voda a ZŠ Černá Voda.)

 

Požadavky soutěže

 

I. kolo – školní:

(proběhne na každé škole zvlášť)

A) Přečíst celou libovolnou knihu od Ondřeje Sekory. Žáci první kategorie (1.ročník) přečtou jen vybranou část knihy.

B) Při samotné soutěži si porota vybere jeden příběh (kapitolu), který žák musí převyprávět. Hodnotí se obsah a úroveň vyprávění.

C) Ukázka čtení – hodnotí se kvalita čtenářského přednesu.

D) Identifikace ilustrací Ondřeje Sekory mezi ukázkami ilustrací jiných ilustrátorů.

 

II. kolo:

(Koná se na ZŠ Písečná, účastní se nejlepší vybraní účastníci z I.kola. Vyberou se z každé kategorie první dvě místa.)

A) Čtení s porozuměním

- soutěžící dostane úryvek z libovolné knihy Ondřeje Sekory

- tento úryvek přečte s porozuměním a vypracuje otázky k danému textu

B) Hlasité čtení z náhodně vybrané části knihy O. Sekory

Čtyři kriteria hlasitého čtení:
- hlasitost
- plynulost
- správná intonace na koci vět
- originalita/osobitost/ čtenářského projevu

 

 

C) Identifikace ilustrací

- soutěžící dostane 10 ilustrací z nichž 5 bude od Ondřeje Sekory

- musí identifikovat správně alespoň 4 ilustrace O.Sekory

 

 

Věkové kategorie

 

I. kategorie:      1. ročník

II. kategorie:    2.a 3. ročník

III. kategorie: 4.a 5. ročník

 

V závěrečném kole se soutěží  o první tři místa v každé kategorii.

 

Kdy?

 

Předpokládaná doba soutěže:

Meziškolní kolo květen 2010 (datum bude včas upřesněn)

 

Kde?

 

První (školní) kolo proběhne na vaší škole.

Druhé (závěrečné) kolo soutěže proběhne na ZŠ v Písečné. Tohoto kola se účastní dva nejlepší žáci každé kategorie. Tedy 6 dětí z každé školy.

 

Poznámka

 

Uzávěrka školního kola je do 15.května 2010. Seznam soutěžících

a jejich zařazení do kategorií zašlete do 15.května

na info@zs-pisecna.cz

 

Školní kolo 11.5.2010

čtenářská soutěž čtenářská soutěž čtenářská soutěž čtenářská soutěž

čtenářská soutěž

Meziškolní kolo 24.5.2010 - Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Písečná

čtenářská soutěž čtenářská soutěž čtenářská soutěž čtenářská soutěž

čtenářská soutěž čtenářská soutěž čtenářská soutěž čtenářská soutěž

čtenářská soutěž

 

 

 

 

 

 Čarování celý rok

 

 

Podtémata: Čtenářská soutěž

                        Slet čarodějnic

                        Dětský karneval

                        Pěvecká soutěž

                        Recitační soutěž

                        Akademie ke Dni matek

                        Pohádková kouzla, kouzla přírody, roční doby

                        Na návštěvě ve Vlastivědném muzeu

                        V knihovně

                        Hra Detektivní kancelář + výlet

                        Planetárium

                        Den plný her

                        Sportovec roku

                        V jeskyni

                        Šikula a šikulka ŠD

                        Dušičková noc ve škole - ŠD

 

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková