Archiv

Podporujeme

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY V PÍSEČNÉ

U JESENÍKU
 
Letošní školní rok 2011/2012 jsme opět otevřely dvě třídy mladších a starších dětí.
 

BERUŠKY   -  třída dětí 2,5 - 4 roky
SLUNÍČKA  -  třída dětí 4 - 6 let a děti s OŠD
 
Na konci školního roku 2011 jsme se rozloučily s Krtečkem, který nás v posledním ŠVP doprovázel při výchovně vzdělávací práci a byl naším báječným kamarádem.
 Nyní nás budou učit a doprovázet dva noví kamarádi z mechu a kapradí lesní skřítkové Křemílek a Vochomůrka, kteří by nám měli pomáhat chránit přírodu a učit nás, jak být k naší planetě Zemi, přírodě živé i neživé, více ohleduplnější a šetrnější.

Vložený obrázek

Náš nový pozdrav:
" Ruce si spolu podáme,
dobré si rady předáme.
Setkání bude veselé,
poznáme, že lesní skřítkové jsou naši přátelé."

 

Charakteristika vzdělávacího programu
 
Školní vzdělávací program Kamarádi z mechu a kapradí  byl vypracován na základě závěrů  evaluace naší výchovné práce, z vyhodnocení výsledků průběhu a kvality vzdělávání za minulý školní rok. Z uvedeného vyplynulo zachovat budování a rozvíjení prosociálních vztahů mezi dětmi jako stěžejní úkol i pro další tři roky. Novým cílem a posláním nám však bude vychovávat děti k takovému způsobu chování a jednání, který bude co možná nejšetrnější k životnímu prostředí a Zemi, protože : ,, Naše Země nemocná je. Jak na to jít, si promyslíme, co udělat Vám napovíme. Jak pomoci teď už víme, naši Zemi zachráníme.“ Společně v  MŠ, ve spolupráci s rodinou, základní školou a ostatními subjekty budeme podporovat získávání reálného pohledu na svět, obnovovat přirozené vztahy k přírodě a vychovávat malé děti k ochraně životního prostředí. Naším vzdělávacím programem chceme rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost dětí při řešení problémů péče o přírodu i problémů lidské společnosti, protože bez budování vztahů mezi dětmi navzájem není možné budovat ani vztah k prostředí, ve kterém společně žijeme.
Je dokumentem otevřeným, který na základě evaluační činnosti může být měněn, dotvářen a lépe přizpůsobován konkrétním podmínkám mateřské školy.
 
Hlavní pedagogický záměr školní vzdělávací činnosti

Hlavní pedagogický záměr je zaměřen na vytváření optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Hlavním prostředkem k dosažení cíle  našeho ŠVP je slovo ZVÍDAVOST :
 
"Snaha poznat víc než vlastní zahrádku se jmenuje zvídavost. Je to krásná vlastnost. Všichni lidé ji nemají, ale všechny děti ji mají."        J.Werich

Záměr našeho ŠVP :
•    vytvářet u dětí potřebu pečovat o přírodu a život v ní, chránit ji jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka
•    budovat v mateřské škole atmosféru pohody, duševního i tělesného uvolnění, příznivě ovlivňovat socializační proces
•    rozvíjet samostatnost a tvořivost dítěte, posilovat jeho zodpovědnost a činorodou aktivitu
•    zajišťovat rozvoj poznávacích procesů a řeči dítěte v souladu s individuálními předpoklady, dávat dobré základy pro utváření dětské osobnosti

   

KAMARÁDI Z MECHU A KAPRADÍ
Naše motto:  

  ZEMĚ

,, Kolem Země každá z planet dokola si tančí,
jen na jedné modrá voda na dálku se zračí.
Domovem je pro zvířata, ptáky, lidi, rostliny,
každý tu má svoje místo, děti ba i květiny.“
Vzdělávací obsah


Vzdělávací obsah je zpracován v integrovaných blocích, které jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry. Jsou zpracovány společně pro všechny věkové skupiny dětí a pro celou mateřskou školu jsou povinné. Časový plán těchto bloků je volný a přizpůsobitelný. Tématické části a stručná charakteristika vzdělávací nabídky a její rozpracování je předmětem TVP. Pedagogové ji po třech letech mění podle závěrů evaluace jednotlivých integrovaných bloků. Třídní vzdělávací programy – Tabulky center aktivit  jednotlivých tříd vymezují specifika těchto tříd. Podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí, naznačují vzájemné spolupůsobení učitelek obou tříd, volby metod a postupů evaluačního procesu a další potřebná specifika pro tu kterou třídu.

1.JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ZABLOUDILI V BEDLOVÉM LESE A ŠLI NA PAŘEZY -

sebeuvědomění, pravidla soužití,změny v podzimní přírodě, rozvíjení smyslů

Lesní skřítci se představují

Skřítkové poznávají moji rodinu

Skřítkové nás učí sbírat plody

Podzimní čarování se skřítky

 

2.JAK NÁM KŘEMÍLEK A VOCHMŮRKA POMOHLI PŘEKLENOUT OBDOBÍ OČEKÁVÁNÍ A POTOM ZPÍVALI KOLEDU –

pestrobarevný svět, mezilidské vztahy, tradice a zvyky

Skřítkové, čekáme a poznáváme svět

Skřítkové, jak si vlastně povídáte

Skřítkové, Mikulášek zvoní, cinká

Vánoční snění se skřítky


3. KTERAK SKŘÍTKOVÉ PEKLI KAŠTANY, ABY PŘEKONALI ZIMU A NEMOCI –

prožitek v Vánoc, znaky zimy, péče o zvířátka, nemoci, zdraví

Skřítkové, kamarádi, jak jste prožili vánoce

Bílá je radost, pro ptáčky a skřítky starost

Skřítkové, naše Země nemocná je

Skřítkové, jsem zdravý a předvedu co dovedu

4. JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ZASADILI SEMÍNKO A POMOHLI SEDĚT NA VAJÍČKÁCH –

probouzení přírody, svátky jara a maminek, pěstitelské činnosti

Skřítkové, voláme sluníčko: " Halo, halo...

Skřítkové volají, "Vstávej semínko hola la "

Skřítkové podívejte: " Mámin úsměv, slunce zlaté"

Skřítjkové, vstupte vrátky do zahrádky5.KTERAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA PUDROVALI JAHODY

síla přátelství, souznění s přírodou

Skřítkové, budeme slavit

Skřítkové, společně jde všechno lépe

Putování se sluníčkem kamarádem skřítků

Nastal čas loučení

Aktuality

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Uzavření MŠ

Z vážných personálních důvodů bude v pátek 2.2.2018 uzavřená mateřská škola. Děkuji za pochopení. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková