Archiv

Podporujeme

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY V PÍSEČNÉ

U JESENÍKU
 
Letošní školní rok 2011/2012 jsme opět otevřely dvě třídy mladších a starších dětí.
 

BERUŠKY   -  třída dětí 2,5 - 4 roky
SLUNÍČKA  -  třída dětí 4 - 6 let a děti s OŠD
 
Na konci školního roku 2011 jsme se rozloučily s Krtečkem, který nás v posledním ŠVP doprovázel při výchovně vzdělávací práci a byl naším báječným kamarádem.
 Nyní nás budou učit a doprovázet dva noví kamarádi z mechu a kapradí lesní skřítkové Křemílek a Vochomůrka, kteří by nám měli pomáhat chránit přírodu a učit nás, jak být k naší planetě Zemi, přírodě živé i neživé, více ohleduplnější a šetrnější.

Vložený obrázek

Náš nový pozdrav:
" Ruce si spolu podáme,
dobré si rady předáme.
Setkání bude veselé,
poznáme, že lesní skřítkové jsou naši přátelé."

 

Charakteristika vzdělávacího programu
 
Školní vzdělávací program Kamarádi z mechu a kapradí  byl vypracován na základě závěrů  evaluace naší výchovné práce, z vyhodnocení výsledků průběhu a kvality vzdělávání za minulý školní rok. Z uvedeného vyplynulo zachovat budování a rozvíjení prosociálních vztahů mezi dětmi jako stěžejní úkol i pro další tři roky. Novým cílem a posláním nám však bude vychovávat děti k takovému způsobu chování a jednání, který bude co možná nejšetrnější k životnímu prostředí a Zemi, protože : ,, Naše Země nemocná je. Jak na to jít, si promyslíme, co udělat Vám napovíme. Jak pomoci teď už víme, naši Zemi zachráníme.“ Společně v  MŠ, ve spolupráci s rodinou, základní školou a ostatními subjekty budeme podporovat získávání reálného pohledu na svět, obnovovat přirozené vztahy k přírodě a vychovávat malé děti k ochraně životního prostředí. Naším vzdělávacím programem chceme rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost dětí při řešení problémů péče o přírodu i problémů lidské společnosti, protože bez budování vztahů mezi dětmi navzájem není možné budovat ani vztah k prostředí, ve kterém společně žijeme.
Je dokumentem otevřeným, který na základě evaluační činnosti může být měněn, dotvářen a lépe přizpůsobován konkrétním podmínkám mateřské školy.
 
Hlavní pedagogický záměr školní vzdělávací činnosti

Hlavní pedagogický záměr je zaměřen na vytváření optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Hlavním prostředkem k dosažení cíle  našeho ŠVP je slovo ZVÍDAVOST :
 
"Snaha poznat víc než vlastní zahrádku se jmenuje zvídavost. Je to krásná vlastnost. Všichni lidé ji nemají, ale všechny děti ji mají."        J.Werich

Záměr našeho ŠVP :
•    vytvářet u dětí potřebu pečovat o přírodu a život v ní, chránit ji jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka
•    budovat v mateřské škole atmosféru pohody, duševního i tělesného uvolnění, příznivě ovlivňovat socializační proces
•    rozvíjet samostatnost a tvořivost dítěte, posilovat jeho zodpovědnost a činorodou aktivitu
•    zajišťovat rozvoj poznávacích procesů a řeči dítěte v souladu s individuálními předpoklady, dávat dobré základy pro utváření dětské osobnosti

   

KAMARÁDI Z MECHU A KAPRADÍ
Naše motto:  

  ZEMĚ

,, Kolem Země každá z planet dokola si tančí,
jen na jedné modrá voda na dálku se zračí.
Domovem je pro zvířata, ptáky, lidi, rostliny,
každý tu má svoje místo, děti ba i květiny.“
Vzdělávací obsah


Vzdělávací obsah je zpracován v integrovaných blocích, které jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry. Jsou zpracovány společně pro všechny věkové skupiny dětí a pro celou mateřskou školu jsou povinné. Časový plán těchto bloků je volný a přizpůsobitelný. Tématické části a stručná charakteristika vzdělávací nabídky a její rozpracování je předmětem TVP. Pedagogové ji po třech letech mění podle závěrů evaluace jednotlivých integrovaných bloků. Třídní vzdělávací programy – Tabulky center aktivit  jednotlivých tříd vymezují specifika těchto tříd. Podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí, naznačují vzájemné spolupůsobení učitelek obou tříd, volby metod a postupů evaluačního procesu a další potřebná specifika pro tu kterou třídu.

1.JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ZABLOUDILI V BEDLOVÉM LESE A ŠLI NA PAŘEZY -

sebeuvědomění, pravidla soužití,změny v podzimní přírodě, rozvíjení smyslů

Lesní skřítci se představují

Skřítkové poznávají moji rodinu

Skřítkové nás učí sbírat plody

Podzimní čarování se skřítky

 

2.JAK NÁM KŘEMÍLEK A VOCHMŮRKA POMOHLI PŘEKLENOUT OBDOBÍ OČEKÁVÁNÍ A POTOM ZPÍVALI KOLEDU –

pestrobarevný svět, mezilidské vztahy, tradice a zvyky

Skřítkové, čekáme a poznáváme svět

Skřítkové, jak si vlastně povídáte

Skřítkové, Mikulášek zvoní, cinká

Vánoční snění se skřítky


3. KTERAK SKŘÍTKOVÉ PEKLI KAŠTANY, ABY PŘEKONALI ZIMU A NEMOCI –

prožitek v Vánoc, znaky zimy, péče o zvířátka, nemoci, zdraví

Skřítkové, kamarádi, jak jste prožili vánoce

Bílá je radost, pro ptáčky a skřítky starost

Skřítkové, naše Země nemocná je

Skřítkové, jsem zdravý a předvedu co dovedu

4. JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ZASADILI SEMÍNKO A POMOHLI SEDĚT NA VAJÍČKÁCH –

probouzení přírody, svátky jara a maminek, pěstitelské činnosti

Skřítkové, voláme sluníčko: " Halo, halo...

Skřítkové volají, "Vstávej semínko hola la "

Skřítkové podívejte: " Mámin úsměv, slunce zlaté"

Skřítjkové, vstupte vrátky do zahrádky5.KTERAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA PUDROVALI JAHODY

síla přátelství, souznění s přírodou

Skřítkové, budeme slavit

Skřítkové, společně jde všechno lépe

Putování se sluníčkem kamarádem skřítků

Nastal čas loučení

Aktuality

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018-2019 bude v pondělí 3. září 2018 v 7.45 hodin ve vestibulu školy v Písečné. 

Uzavření MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude uzavřena od 2.7.2018 do 12.8.2018. Školka se opět otevře v pondlěí 13. srpna. 

Zápis do základní školy

Zveme děti a rodiče na zápis do prní třídy ZŠ. V úterý 3. dubna od 14.30 hodin v 1. patře školy. Vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí, vyplněný dotazník a přihlášku ke vzdělávání. Pokud formuláře nemáte, dostanete je k vyplnění přímo ve škole. Více informací v oddíle Oznámení. Těšíme se na vás. Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

Uzavření MŠ v době jarních prázdnin

V době od 5. do 9.3. 2018 bude MŠ Písečná uzavřena. Ve školce proběhnou nutné opravy a sanitární čištění jak místností MŠ, tak ŠJ. Mgr. Dana Brašíková

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková