Archiv

Podporujeme

ZE ŽIVOTA MŠ

 

V tomto školním roce 2013/2014 byly opět otevřeny 2 třídy.

Třída s mladšími dětmi - Berušky s počtem 25 dětí

Třída se staršími dětmi - Sluníčka s počtem 19 dětí.

 

Robert Fulghum:

"Vše, co potřebuji znát pro život, jsem se naučil v mateřské škole".

 

I v tomto školním roce budeme nadále pokračovat v našem vlastním vzdělávacím programu školy na téma KAMARÁDI Z MECHU A KAPRADÍ, kdy nás opět budou provázet naši kamarádi, lesní skřítkové, Křemílek a Vochomůrka z pařezové chaloupky.


Budou nám pomáhat a učit nás, jak chránit přírodu živou i neživou, jak být k naší nádherné planetě Zemi ohleduplnější a šetrnější.

Vložený obrázek

 

Naše motto:

ZEMĚ

,, Kolem Země každá z planet dokola si tančí,
jen na jedné modrá voda na dálku se zračí.
Domovem je pro zvířata, ptáky, lidi, rostliny,
každý tu má svoje místo, děti ba i květiny."

 

Charakteristika vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program Kamarádi z mechu a kapradí byl vypracován na základě závěrů evaluace naší výchovné práce, z vyhodnocení výsledků průběhu a kvality vzdělávání za minulá období. Z uvedeného vyplynulo zachovat budování a rozvíjení prosociálních vztahů mezi dětmi jako stěžejní úkol i pro další dva roky. Novým cílem a posláním nám však bude vychovávat děti k takovému způsobu chování a jednání, který bude co možná nejšetrnější k životnímu prostředí a Zemi, protože : ,, Naše Země nemocná je. Jak na to jít, si promyslíme, co udělat Vám napovíme. Jak pomoci teď už víme, naši Zemi zachráníme." Společně v MŠ, ve spolupráci s rodinou, základní školou a ostatními subjekty budeme podporovat získávání reálného pohledu na svět, obnovovat přirozené vztahy k přírodě a vychovávat malé děti k ochraně životního prostředí. Naším vzdělávacím programem chceme rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost dětí při řešení problémů péče o přírodu i problémů lidské společnosti, protože bez budování vztahů mezi dětmi navzájem není možné budovat ani vztah k prostředí, ve kterém společně žijeme.
Program školy má vytvářet klima plné pohody, pocitu sounáležitosti, přátelství, důvěry v druhé i sebe sama. Zároveň však má děti nenásilně upozorňovat i na různá nebezpečí nejenom v přírodě, ale i v životě, který s sebou přináší, aby děti byly na ně připraveny, popřípadě se jich vyvarovaly.
 

 

Záměr našeho ŠVP

  • vytvářet u dětí potřebu pečovat o přírodu a život v ní, chránit ji jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka
  • budovat v mateřské škole atmosféru pohody, duševního i tělesného uvolnění, příznivě ovlivňovat socializační proces
  • rozvíjet samostatnost a tvořivost dítěte, posilovat jeho zodpovědnost a činorodou aktivitu
  • zajišťovat rozvoj poznávacích procesů a řeči dítěte v souladu s individuálními předpoklady, dávat dobré základy pro utváření dětské osobnostiVzdělávací obsah

Vzdělávací obsah

je zpracován v integrovaných blocích, které jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry. Jsou zpracovány společně pro všechny věkové skupiny dětí a pro celou mateřskou školu jsou povinné. Časový plán těchto bloků je volný a přizpůsobitelný. Tématické části a stručná charakteristika vzdělávací nabídky a její rozpracování je předmětem TVP.

Školní vzdělávací program je rozpracován do pěti integrovaných bloků:

1.JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ZABLOUDILI V BEDLOVÉM LESE A ŠLI NA PAŘEZY
sebeuvědomění, pravidla soužití,změny v podzimní přírodě, rozvíjení smyslů


2.JAK NÁM KŘEMÍLEK A VOCHMŮRKA POMOHLI PŘEKLENOUT OBDOBÍ OČEKÁVÁNÍ A POTOM ZPÍVALI KOLEDU
pestrobarevný svět, mezilidské vztahy, tradice a zvyky


3. KTERAK SKŘÍTKOVÉ PEKLI KAŠTANY, ABY PŘEKONALI ZIMU A NEMOCI
prožitek v Vánoc, znaky zimy, péče o zvířátka, nemoci, zdraví


4. JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ZASADILI SEMÍNKO A POMOHLI SEDĚT NA VAJÍČKÁCH
probouzení přírody, svátky jara a maminek, pěstitelské činnosti


5.KTERAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA PUDROVALI JAHODY
síla přátelství, souznění s přírodou

 

Aktuality

Začátek školního roku

Srdečně všechny zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017-2018. Proběhne v pondělí 4. září v  7.45 hodin ve vestibulu školy. Mgr. D. Brašíková

Stravné

Stravné na  LEDEN  2018 se bude vybírat 22.12.2017 v MŠ od 6.00-15.30hod.Koláčková M.

Telefon do ŠJ

Pro ŠJ-tel.číslo:777893720,725246825

ved.ŠJ.Koláčková M.