Zápis do ZŠ

Datum zápisu: 9. dubna 2024 od 13:30
Místo zápisu: Budova ZŠ Písečná, 1. patro

Právní rámec zápisu:

Zápis děti do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

  • 36 odst.3 školského zákona: povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Povinnosti zákonného zástupce/zákonných zástupců:

  1. Podat přihlášku ke vzdělávání písemnou formou a odevzdat ji v den zápisu ve škole. Pokud to rodinná situace dovolí, uvést na přihlášce podpisy obou zákonných zástupců. Přihlášku podávají i zákonní zástupci, kteří žádají pro své dítě odklad povinné školní docházky.
  2. Přijít se svým dítětem k zápisu a předložit ke kontrole rodný list dítěte.
  3. Zúčastnit se formální části zápisu – odevzdání přihlášky, (obdrží ve škole, ve školce nebo najdete níže), předložení rodného listu dítěte, vyplnění Dotazníku budoucího prvňáka (obdrží ve škole, ve školce nebo najdete níže) a zúčastnit se rozhovoru s učitelem.

Motivační část zápisu:

Dítě se po podání přihlášky zákonnými zástupci zúčastní tzv. motivační části zápisu, která slouží k posouzení jeho školní zralosti. Činnosti jsou vedené hravou formou, učitel s dítětem mluví, vysvětluje mu, co po něm chce, provází ho všemi činnostmi. Na závěr je dítěti předán dárek. Při této části je také přítomna učitelka ze spádové mateřské školy, aby dítěti dodala odvahu, popřípadě vysvětlila učitelce, jestli je projev dítěte v souladu s projevem v mateřské škole. Zápis v ZŠ Písečná je organizován společně se staršími žáky vždy v duchu a na téma Školního vzdělávacího programu naší spádové mateřské školy.

Kritéria přijetí:

Přijímáme děti s trvalým pobytem v obci Písečná, Studený Zejf, Chebzí, ale také všechny další děti z okolí, pokud o to zákonný zástupce požádá. Počet přijatých dětí není omezen.

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden rok. K žádosti zákonného zástupce je nutné doložit v den zápisu Žádost o odklad povinné školní docházky (obdrží ve škole, ve školce nebo najdete níže), doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dřívější nástup do základního vzdělávání:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to písemně jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), které se odevzdá spolu s přihláškou v den konání zápisu ve školepodmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce a odevzdá s přihláškou v den konání zápisu.

To top