O škole

Základní škola Písečná je školou moderního formátu. Nejen svými vyučovacími metodami, individuálním přístupem k žákům a rodičům, ale i prostředím, ve kterém se nachází. Je školou neúplnou, to znamená, že vzdělává žáky pouze 1. stupně. Průměrná naplněnost tříd je 15 žáků. V naší škole rodinného typu se žáci i rodiče cítí v bezpečí, jsou vítáni, při řešení problémů je jim škola vždy nápomocna.

Vzdělávací strategie vychází z vlastního Školního vzdělávacího programu (viz Dokumenty). Základ tvoří přirozené a co nejvýhodněji spojované ročníky pro výuku. Ve spojených ročnících vidíme výhody. Mladší žáci se učí od starších, mají v nich své vzory. Starší žáci se učí pomáhat mladším, učí se být trpělivými. Nenásilným způsobem vidí všechny děti své pokroky. Žáci se navzájem znají a vytvářejí si přátelství napříč ročníky čímž se zmenšuje nebezpečí šikany a nevhodných projevů chování. Respektujeme moderní trendy soukromých škol při zachování vlastních strategií vzdělávání.

Desatero našich strategií vzdělávání:

 1. Učíme se jeden od druhého.
 2. Moje škola – moje pravidla.
 3. Učitel = partner, pomocník.
 4. Učíme se na základě zkušeností.
 5. Smysluplnost + svobodná volba postupu + spolupráce = 3 S vnitřní motivace
 6. Učíme se pro život, ne pro známky.
 7. Škoda každého slova, které řekne učitel místo nás.
 8. Učím se zodpovědnosti sám za sebe.
 9. Dejte nám příležitost, abychom prožili radost z úspěchu.
 10. Všichni se můžeme určité věci naučit, ale ne stejným způsobem a ve stejnou dobu.

Vzdělávací metody vycházejí z našeho desatera.

Ve všech ročnících uplatňujeme skupinovou práci, individuální výuku, projektové vyučování, vlastní prezentace žáků, prvky Montessori výuky a Hejného matematiky.  Kromě známkování využíváme slovní a formativní hodnocení. Organizujeme celoškolní projekty napříč ročníky, veřejné prezentace a vystoupení žáků. Dáváme jim možnost vyniknout a podporujeme je v rozvoji jejich talentu.  Každý žák školy může v něčem vynikat! Je jen na něm, jestli využije nabídku. Nezapomínáme ani na žáky, kteří potřebují více péče a vedení k osvojení znalostí. V každé třídě máme asistentku, která těmto žákům pomáhá.

Pedagogický sbor mezi sebou úzce spolupracuje, předává si zkušenosti, radí se a soustavně se vzdělává. Dobré vztahy v pedagogickém sboru se promítají do pohody ve třídách a k celkové harmonii přispívají také dobré vztahy mezi všemi zaměstnanci školy. Ředitelka je lídrem školy pro své zaměstnance nejen po stránce odborné, ale také lidské. Proto všechna jednání probíhají v klidné atmosféře a se snahou o co nejoptimálnější řešení situací.

Volnočasové aktivity v sobě zahrnují všechny oblasti rozvoje žáka. Naše škola nabízí zájmové kroužky za mírný poplatek či zdarma.

 • Sborový zpěv
 • Sportovní hry
 • Basketbal pod vedením profesionálních trenérů
 • Aerobik
 • Moderní tanec a gymnastika pod vedením trenérky z Tanečního centra Yesdance
 • Angličtina pro nejmenší
 • Klub matematických her
 • Keramický kroužek
 • Fotbal
 • ZUŠ Javorník nabízí hudební a dramatický obor

Veškeré volnočasové aktivity probíhají ve škole. Děti na ně odcházejí ze školní družiny. Rodičům odpadá starost s převážením dětí do kroužků.

Co dodat závěrem? Rádi vás přivítáme na dnech otevřených dveří.

Při osobním setkání se dozvíte podrobné informace o činnosti školy, organizaci školního roku a důležitých akcích pro vaše děti. Pokud budete chtít vědět více, přečtěte si Výroční zprávu školy, která je v sekci Dokumenty.

To top