Z rozhodnutí vlády je Základní škola v Písečné od 14. 10. do 1. 11. uzavřena.

Prezenční výuka bude nahrazena distanční výukou, která je ze zákona povinná (novela zákona č.349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020). Škola má povinnost ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání žáků distančním způsobem v míře odpovídající okolnostem a žáci mají povinnost se tímto distančním způsobem vzdělávat.

Pro další informace, prosím, sledujte e-mailovou poštu.

13. 10. 2020 

 

Informace pro rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ od 10. 9. 2020

 

Informace k nástupu do ZŠ a MŠ od 1. 9. 2020:

 

Informace pro rodiče dětí, které nastoupí 25. 5. 2020 do MŠ a ZŠ:

aktualizace 20. 5. 2020:

 

Informace pro rodiče k otevření MŠ a ZŠ v pondělí 25. 5. 2020:

aktualizace 4. 5. 2020:

aktualizace 3. 5. 2020:

 

Z rozhodnutí ředitelky školy a zřizovatele je Mateřská škola v Písečné uzavřena od 17. 3. 2020 do odvolání. Rodiče mají nárok na ošetřovné pro své dítě do 10 let. Vyplněný formulář obdrží ve škole u ředitelky. Info na tel. čísle 731 173 135. 

 

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR je Základní škola v Písečné uzavřena od 11. 3. 2020 do odvolání. Žáci pracují doma na úkolech, které obdrželi od učitelů. Rodiče mají nárok na ošetřovné pro své dítě do 10 let. Vyplněný formulář obdrží ve škole u ředitelky. Další informace najdete v příloze.

 

Pro další informace sledujte, prosím, naše webové stránky nebo facebook školní družiny.

 

Kriteria pro přijetí žáků do školní družiny na školní rok 2019-2020

Do školní družiny budou přednostně přijati žáci z 1.,2.,3. ročníku a dále se bude kapacita naplňovat žáky 4. a 5. ročníku. V případech hodných zřetele se lze individuálně domluvit na přednostním přijetí žáka i  z vyššího ročníku. Jedná se především o žáky dojíždějící. Zápis proběhne 2. září 2019 po slavnostním zahájení nového školního roku přímo ve školní družině. 

 

Zápis dětí do Mateřské školy v Písečné

 

Vážení rodiče,

 

vzhledem k nastalé situaci a rozhodnutím ministra školství Roberta Plagy musíme řešit zápis dětí do mateřské školy nestandardním způsobem:

 

1. Na stránkách naší školy www.zs-pisecna.cz v oddíle Oznámení si můžete stáhnout přihlášku k předškolnímu vzdělávání a čestné prohlášení k očkování.

2. Prosím, abyste přihlášku, čestné prohlášení a kopii očkovacího průkazu vhodili do naší školní schránky, která je zavěšena u budovy základní školy na velké bráně směrem k potůčku. Schránka se každý den dopoledne do 11 hodin vybírá.

3. Můžete vše také donést osobně do školy po telefonické domluvě 731 173 135.

4. Přihlášku a čestné prohlášení si také můžete osobně vyzvednout ve škole po telefonické domluvě.

5. Po skončení karantény bychom udělali společnou schůzku u nás ve školce, kde bychom se domluvili, jaký bude další postup. Předpokládaná společná schůzka by byla určitě až v červnu.

6. V případě nejasností volejte kdykoliv na 731 173 135.

6. 4. 2020

Mgr.Dana Brašíková

ředitelka školy

 

 

 

 

Datum zápisu: 12. května 2020 od 8.30 do 11.30 hodin

Místo zápisu: budova mateřské školy

Kritéria přijímání dětí: bydliště ani počet přijatých dětí nerozhoduje. Jediné kritérium je ohraničeno věkem dětí. Zapsané dítě musí mít do konce srpna 2020 nejméně 2,5 let. (mladší děti budou přjaté pouze pokud se nenaplní kapacita školky. Rodiče se mohou informovat na čísle 739499707  nebo 731173135 po 30. květnu 2020)

Zákonné ustanovení: Děti v předškolním věku a děti po odkladech PŠD musí do mateřské školy nastoupit. Pokud tak neučiní, musí zákonní zástupci nahlásit MŠ příslušné k místu bydliště dítěte, jakou formou se bude jejich dítě vzdělávat v období před  nástupem do školy. Ředitelka zákonným zástupcům ochotně vysvětlí celou situaci. Zákonní zástupci dítěte, které je z jiné obce a  bude přijato do MŠ Písečná, nemusejí tuto skutečnost hlásit MŠ příslušné bydlišti dítěte. Učiní tak MŠ Písečná. 

Forma zápisu: Jste srdečně zváni k prohlídce školky, která proběhne ve stejný den. Děti s rodiči se mohou podívat na pohádky Divadélka  Sluníčko ze Šternberka, které začne v 10.15 hodin.

 

Zápis budoucích prvňáků do Základní školy v Písečné

 

Vážení rodiče,

 

vzhledem k nastalé situaci a rozhodnutím ministra školství Roberta Plagy musíme řešit zápis nových prvňáčků nestandardním způsobem.

Do schránky jste dostali formuláře (pokud jste je nedostali ještě ve školce) a tento dopis s postupem, jak na to.

Prosím, abyste vyplněné papíry vhodili do naší školní schránky, která je zavěšena na velké bráně směrem k potůčku. Schránka se každý den dopoledne do 11 hodin vybírá. Můžete je také donést osobně do školy po telefonické domluvě 731 173 135.

Po skončení karantény bychom udělali společnou schůzku i s vašimi dětmi u nás ve škole, kde by s dětmi pracovala paní učitelka a já bych s vámi probrala vše ohledně nástupu. A vy si pak můžete osobně promluvit s paní učitelkou, pokud bude potřeba. Předpokládaná společná schůzka by byla určitě až v červnu. Pokud by se školy vůbec neotevřely do konce června, uděláme společnou schůzku ihned po skončení karantény, může to tedy být i v červenci nebo v srpnu.

V případě nejasností volejte kdykoliv na 731 173 135.

Děkuji za pochopení, přeji optimismus a těším se na shledání v lepších časech.

 26. 3. 2020

Mgr.Dana Brašíková

ředitelka školy

 

Datum zápisu:                                   7. dubna 2020 od 14.30 hodin

Místo zápisu:                                     budova ZŠ Písečná, 1. patro

Charakteristika školy:

Škola je venkovská, rodinného typu, je málotřídní se čtyřmi třídami a pěti ročníky. Pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu. Hodnocení je v prvním ročníku slovní, v ostatních ročnících známkou ve všech předmětech. Učitelé pracují nadstandardně se žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Ve škole působí metodik školní prevence, aby se eliminoval výskyt nežádoucích jevů. Škola nabízí odpolední vyžití v kroužcích. Školní družina je otevřená od 6.00 do 16.00 každý pracovní den. Vybavení školy je velmi moderní, ve všech učebnách je nejmodernější technika.                 

Právní rámec zápisu:                        

Zápis děti do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

  • 36 odst.3 školského zákona: povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Povinnosti zákonného zástupce/zákonných zástupců:

  1. Podat přihlášku ke vzdělávání písemnou formou a odevzdat ji v den zápisu ve škole. Pokud to rodinná situace dovolí, uvést na přihlášce podpisy obou zákonných zástupců. Přihlášku podávají i zákonní zástupci, kteří žádají pro své dítě odklad povinné školní docházky.
  2. Přijít se svým dítětem k zápisu a předložit ke kontrole rodný list dítěte.
  3. Zúčastnit se formální části zápisu – odevzdání přihlášky, (obdrží ve škole nebo ve školce), předložení rodného listu dítěte, vyplnění Dotazníku budoucího prvňáka (obdrží ve škole nebo ve školce) a zúčastnit se rozhovoru s učitelem.

Motivační část zápisu:

Dítě se po podání přihlášky zákonnými zástupci zúčastní tzv. motivační části zápisu, která slouží k posouzení jeho školní zralosti. Činnosti jsou vedené hravou formou, učitel s dítětem mluví, vysvětluje mu, co po něm chce, provází ho všemi činnostmi. Na závěr je dítěti předán dárek. Při této části je také přítomna učitelka ze spádové mateřské školy, aby dítěti dodala odvahu, popřípadě vysvětlila učitelce, jestli je projev dítěte v souladu s projevem v mateřské škole. Zápis v ZŠ Písečná je organizován společně se staršími žáky vždy v duchu a na téma Školního vzdělávacího programu naší spádové mateřské školy.

 

 

Kritéria přijetí:

Přijímáme děti s trvalým pobytem v obci Písečná,Studený Zejf, Chebzí, ale také všechny další děti z okolí, pokud o to zákonný zástupce požádá. Počet přijatých dětí není omezen.

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden rok. K žádosti zákonného zástupce je nutné doložit v den zápisu Žádost o odklad povinné školní docházky (obdrží v MŠ nebo ve škole), doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dřívější nástup do základního vzdělávání:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to písemně jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), které se odevzdá spolu s přihláškou v den konání zápisu ve škole;podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce a odevzdá s přihláškou v den konání zápisu.

Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

 

5.3.2020