Testování žáků od 17. ledna 2022
Od 17. ledna 2022 se žáci budou ve škole testovat každý týden už jen v pondělí.
 
 
Testování žáků od 3. ledna 2022
  
 
 
Srdečně Vás zveme na taneční zábavu v Kulturním domě v Písečné, 20. 11. 2021, 20:00
 
8. 10. 2021
Mgr. Renáta Juříková
ředitelka školy
 
Informace o provozu škol a školských zařízení od 1. září 2021
 
27. 8. 2021
Mgr. Renáta Juříková
ředitelka školy
 
Od 3.5.2021 se žáci budou testovat pouze jednou týdně a to v pondělí (viz. níže citace z nařízení). Ve čtvrtek tedy dřívější příchod do školy již neplatí. 
 
Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021.
  • preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,
Na prokázání, že byl žák při testování negativní, vám stačí čestné prohlášení (např. ke kadeřnici) viz. níže citace z nařízení:
  • Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.   
  • Všechna mimořádná opatření budou zveřejněna na stránkách Ministerstva zdravotnictví.
 
Informace o provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021
Od 12.4.2021 se budou prezenčně vzdělávat všichni žáci (1.-5. ročník) ZŠ, děti MŠ, které mají povinné předškolní vzdělávání a mladší děti MŠ zaměstnanců vybraných profesí. Podmínkou prezenčního studia je pravidelné testování a nošení obličejové masky.
Více informací v níže uvedených dokumentech.
9. 4. 2021
Mgr. Renáta Juříková

video testování ve škole – Singclean testy:

 

Zápis budoucích prvňáků do Základní školy v Písečné

 

Vážení rodiče,

 

vzhledem k nastalé situaci a rozhodnutím ministra školství Roberta Plagy musíme řešit zápis nových prvňáčků nestandardním způsobem.

Ve školce jste dostali veškeré formuláře.

Prosím, abyste vyplněné papíry vhodili do naší školní schránky, která je zavěšena na velké bráně směrem k potůčku. Schránka se každý den dopoledne do 11 hodin vybírá. Můžete je také donést osobně do školy po telefonické domluvě 731 173 135.

Po skončení karantény bychom se setkali i dětmi v květnu v projektu Škola na zkoušku, kde by s dětmi pracovala paní učitelka a já bych s vámi probrala vše ohledně nástupu. A vy si pak můžete osobně promluvit s paní učitelkou, pokud bude potřeba. Pokud bychom Školu na zkoušku nemohli uskutečnit, sejdeme se v červnu na společné schůzce.

V případě nejasností volejte kdykoliv na 731 173 135.

Děkuji za pochopení, přeji optimismus a těším se na shledání v lepších časech.

 8. 3. 2021

Mgr. Renáta Juříková

ředitelka školy

 

Vládní nařízení platná od 1. 3. 2021 do odvolání

Z důvodu nejnovějších vládních nařízení bude od pondělí 1. 3. 2021 do odvolání základní škola uzavřena. Žáci všech ročníků se po dobu uzavření školy budou vzdělávat distančně. Žáci, u kterých distanční výuka probíhala, budou pokračovat jako doposud. Žáky, kteří se doposud vzdělávali prezenčně, také jejich zákonné zástupce budou postupně informovat jejich třídní učitelky nebo učitelky, které vyučují dané předměty.

Od 1. března 2021 do odvolání se také uzavírá mateřská škola. Děti, které mají povinnou školní docházku, se budou vzdělávat distančně.

Distanční vzdělávání je ze zákona povinné.

Po dobu uzavření mateřské a základní školy nebude fungovat ani školní jídelna. Obědy pro žáky ZŠ, děti v MŠ ani pro cizí strávníky nebudou k dispozici.

27. 2. 2021

Mgr. Renáta Juříková, ředitelka školy

 

Zápis budoucích prvňáků do Základní školy v Písečné

  

Datum zápisu:                                   13. dubna 2021 od 14.00 hodin

Místo zápisu:                                     budova ZŠ Písečná, 1. patro

Charakteristika školy:

Škola je venkovská, rodinného typu, je málotřídní se čtyřmi třídami a pěti ročníky. Pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu. Hodnocení je v prvním ročníku slovní, v ostatních ročnících známkou ve všech předmětech. Učitelé pracují nadstandardně se žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Ve škole působí metodik školní prevence, aby se eliminoval výskyt nežádoucích jevů. Škola nabízí odpolední vyžití v kroužcích. Školní družina je otevřená od 6.00 do 16.00 každý pracovní den. Vybavení školy je velmi moderní, ve všech učebnách je nejmodernější technika.                 

Právní rámec zápisu:                        

Zápis děti do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

  • 36 odst.3 školského zákona: povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Povinnosti zákonného zástupce/zákonných zástupců:

  1. Podat přihlášku ke vzdělávání písemnou formou a odevzdat ji v den zápisu ve škole. Pokud to rodinná situace dovolí, uvést na přihlášce podpisy obou zákonných zástupců. Přihlášku podávají i zákonní zástupci, kteří žádají pro své dítě odklad povinné školní docházky.
  2. Přijít se svým dítětem k zápisu a předložit ke kontrole rodný list dítěte.
  3. Zúčastnit se formální části zápisu – odevzdání přihlášky, (obdrží ve škole nebo ve školce), předložení rodného listu dítěte, vyplnění Dotazníku budoucího prvňáka (obdrží ve škole nebo ve školce) a zúčastnit se rozhovoru s učitelem.

Motivační část zápisu:

Dítě se po podání přihlášky zákonnými zástupci zúčastní tzv. motivační části zápisu, která slouží k posouzení jeho školní zralosti. Činnosti jsou vedené hravou formou, učitel s dítětem mluví, vysvětluje mu, co po něm chce, provází ho všemi činnostmi. Na závěr je dítěti předán dárek. Při této části je také přítomna učitelka ze spádové mateřské školy, aby dítěti dodala odvahu, popřípadě vysvětlila učitelce, jestli je projev dítěte v souladu s projevem v mateřské škole. Zápis v ZŠ Písečná je organizován společně se staršími žáky vždy v duchu a na téma Školního vzdělávacího programu naší spádové mateřské školy.

 

 

Kritéria přijetí:

Přijímáme děti s trvalým pobytem v obci Písečná, Studený Zejf, Chebzí, ale také všechny další děti z okolí, pokud o to zákonný zástupce požádá. Počet přijatých dětí není omezen.

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden rok. K žádosti zákonného zástupce je nutné doložit v den zápisu Žádost o odklad povinné školní docházky (obdrží v MŠ nebo ve škole), doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dřívější nástup do základního vzdělávání:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to písemně jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), které se odevzdá spolu s přihláškou v den konání zápisu ve školepodmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce a odevzdá s přihláškou v den konání zápisu.

Mgr. Renáta Juříková, ředitelka školy

16.2.2021

 
Uzavření MŠ 8. - 14. 2. 2021!
Z důvodu malého zájmu bude mateřská škola v Písečné uzavřená po dobu jarních prázdnin od 8. 2. do 14. 2. 2021.
 
Mgr. Renáta Juříková, ředitelka ZŠ a MŠ Písečná

 

Do školy 4. 1. 2021 nastupují pouze žáci 1. a 2. ročníku.

Žáci 3., 4. a 5. ročníku se vzdělávají distančně.

4. 1. 2021

 

Do školy 30. 11. 2020 nastupují žáci 3., 4. a 5. ročníku. Ve škole bude tedy výuka probíhat ve všech ročnících.

26. 11. 2020

 

Vláda schválila nová opatření proti šíření koronaviru. Školy na území ČR se 18. 11. 2020 otevřou pro žáky 1. a 2. ročníku.

Podle nařízení vlády budou základní školu v Písečné prezenčně navštěvovat pouze žáci
1. a 2. ročníku.

Žáci 3., 4. a 5. ročníku se i nadále vzdělávají distančně.

13. 11. 2020

 

 

Vláda v pátek 30. 10. 2020 schválila nová opatření proti šíření koronaviru.

Školy na území ČR se 2. 11. 2020 neotevřou.

Podle nařízení vlády bude základní škola v Písečné uzavřena od 2. 11. 2020 do odvolání.

 

 

Pro další informace, prosím, sledujte e-mailovou poštu.

2. 11. 2020 

 

Informace pro rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ od 10. 9. 2020

 

Informace k nástupu do ZŠ a MŠ od 1. 9. 2020:

 

Informace pro rodiče dětí, které nastoupí 25. 5. 2020 do MŠ a ZŠ:

aktualizace 20. 5. 2020:

 

Informace pro rodiče k otevření MŠ a ZŠ v pondělí 25. 5. 2020:

aktualizace 4. 5. 2020:

aktualizace 3. 5. 2020:

 

Z rozhodnutí ředitelky školy a zřizovatele je Mateřská škola v Písečné uzavřena od 17. 3. 2020 do odvolání. Rodiče mají nárok na ošetřovné pro své dítě do 10 let. Vyplněný formulář obdrží ve škole u ředitelky. Info na tel. čísle 731 173 135. 

 

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR je Základní škola v Písečné uzavřena od 11. 3. 2020 do odvolání. Žáci pracují doma na úkolech, které obdrželi od učitelů. Rodiče mají nárok na ošetřovné pro své dítě do 10 let. Vyplněný formulář obdrží ve škole u ředitelky. Další informace najdete v příloze.

 

Pro další informace sledujte, prosím, naše webové stránky nebo facebook školní družiny.

 

Kriteria pro přijetí žáků do školní družiny na školní rok 2019-2020

Do školní družiny budou přednostně přijati žáci z 1.,2.,3. ročníku a dále se bude kapacita naplňovat žáky 4. a 5. ročníku. V případech hodných zřetele se lze individuálně domluvit na přednostním přijetí žáka i  z vyššího ročníku. Jedná se především o žáky dojíždějící. Zápis proběhne 2. září 2019 po slavnostním zahájení nového školního roku přímo ve školní družině. 

 

Zápis dětí do Mateřské školy v Písečné

 

Vážení rodiče,

 

vzhledem k nastalé situaci a rozhodnutím ministra školství Roberta Plagy musíme řešit zápis dětí do mateřské školy nestandardním způsobem:

 

1. Na stránkách naší školy www.zs-pisecna.cz v oddíle Oznámení si můžete stáhnout přihlášku k předškolnímu vzdělávání a čestné prohlášení k očkování.

2. Prosím, abyste přihlášku, čestné prohlášení a kopii očkovacího průkazu vhodili do naší školní schránky, která je zavěšena u budovy základní školy na velké bráně směrem k potůčku. Schránka se každý den dopoledne do 11 hodin vybírá.

3. Můžete vše také donést osobně do školy po telefonické domluvě 731 173 135.

4. Přihlášku a čestné prohlášení si také můžete osobně vyzvednout ve škole po telefonické domluvě.

5. Po skončení karantény bychom udělali společnou schůzku u nás ve školce, kde bychom se domluvili, jaký bude další postup. Předpokládaná společná schůzka by byla určitě až v červnu.

6. V případě nejasností volejte kdykoliv na 731 173 135.

6. 4. 2020

Mgr.Dana Brašíková

ředitelka školy

 

 

 

 

Datum zápisu: 12. května 2020 od 8.30 do 11.30 hodin

Místo zápisu: budova mateřské školy

Kritéria přijímání dětí: bydliště ani počet přijatých dětí nerozhoduje. Jediné kritérium je ohraničeno věkem dětí. Zapsané dítě musí mít do konce srpna 2020 nejméně 2,5 let. (mladší děti budou přjaté pouze pokud se nenaplní kapacita školky. Rodiče se mohou informovat na čísle 739499707  nebo 731173135 po 30. květnu 2020)

Zákonné ustanovení: Děti v předškolním věku a děti po odkladech PŠD musí do mateřské školy nastoupit. Pokud tak neučiní, musí zákonní zástupci nahlásit MŠ příslušné k místu bydliště dítěte, jakou formou se bude jejich dítě vzdělávat v období před  nástupem do školy. Ředitelka zákonným zástupcům ochotně vysvětlí celou situaci. Zákonní zástupci dítěte, které je z jiné obce a  bude přijato do MŠ Písečná, nemusejí tuto skutečnost hlásit MŠ příslušné bydlišti dítěte. Učiní tak MŠ Písečná. 

Forma zápisu: Jste srdečně zváni k prohlídce školky, která proběhne ve stejný den. Děti s rodiči se mohou podívat na pohádky Divadélka  Sluníčko ze Šternberka, které začne v 10.15 hodin.